Vragen? 06-52450617

Inleiding

Stichting Oma Meijel Breit wil de eenzaamheid onder ouderen bestrijden door het bieden van een zinvolle dagbesteding. Deze dagbesteding bestaat uit het bijwonen van breicafés waar er ruimte is voor sociale contacten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers. Maar ook het op een zinvolle manier invullen van de vrije tijd van ouderen met het breien van babyslofjes en andere (baby)producten, het mede organiseren van breiworkshops en breicafés.

De gebreide babyslofjes worden onder meer aangeboden aan het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Deze babyslofjes vormen een steuntje in de rug voor ouders van baby’s die (vaak langdurig) verblijven in een ziekenhuis en verzorgen warme voetjes en hiermee geborgenheid voor deze kleintjes.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat Stichting Oma Meijel Breit in 2018 alle baby’tjes op medium-, high, en intensive care van het WKZ kan voorzien van babyslofjes (1300 baby’s).
In 2019 willen wij naast het WKZ nog een ander academisch ziekenhuis of een ziekenhuis met gespecialiseerde geboortezorg voorzien van babyslofjes.
Groei in het aantal breicafés is hiervoor een vereiste. Op deze manier kunnen we meer ouderen een ‘plekje’ bieden in onze stichting en laten deelnemen aan de breicafés met de bijkomende sociale activiteiten.

Wij proberen dit doel te bereiken door:

  • Het oprichten van breicafés
  • Het geven van breiworkshops
  • Het verkopen van breiproducten
  • Het werven van fondsen en/of donaties (zakelijk of particulier)
  • Het inkopen en verzamelen van (brei)materialen, (brei)benodigdheden, en (brei)gereedschapen en dergelijke

Eenzaamheid onder ouderen is een steeds groter probleem in onze maatschappij.
Nederland telt begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info). Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben. Het verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie (Onderzoek Professor Cacioppo, Universiteit van Chicago / The Journal of Psychology, 2012).

Het hebben van een zinvolle daginvulling, het bijwonen van breicafés en het hebben van nieuwe sociale contacten kan deze eenzaamheid verminderen.
Uit onderzoek blijkt dat ook het breien/handwerken an sich wordt omschreven als een gezonde, bijna meditatieve afleiding van stress en negatieve gevoelens (Carrie Barron). Waar ook fysieke voordelen worden genoemd: ‘door de vloeiende beweging van de vingers blijven de gewrichten zo goed gehydrateerd dat de kans op artritis en tendrinitis een stuk kleiner wordt’ (Alton Barron).

Dit beleidsplan geldt voor 2018-2019-2020.

Voorzitter Stichting Oma Meijel Breit,
Erik Derijks

1. Missie/visie

De missie definieert het bestaansrecht en identiteit van de Stichting Oma Meijel Breit. Door middel van deze missie geven we aan wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken.

Missie

Onze missie is het verminderen van eenzaamheid onder ouderen in Nederland door het bieden van een zinvolle invulling van vrije tijd, het deelnemen aan breicafés, of andere activiteiten gelieerd aan de breicafés. Daarnaast willen we ‘warmte’ brengen in kinderziekenhuizen d.m.v. het schenken van, de door de ouderen, gebreide babyslofjes aan zieke baby’tjes.

Visie

Stichting Oma Meijel Breit heeft de overtuiging dat er geen eenzaamheid meer mag zijn onder ouderen. We willen ervoor zorgdragen dat deze generatie het gevoel van zingeving in hun leven ervaart d.m.v. het leveren van een bijdrage (op welke manier dan ook) aan het produceren en schenken van babyslofjes aan kinderziekenhuizen.

1.2 Doelstelling

Stichting Oma Meijel Breit heeft als doelstelling:
De eenzaamheid onder ouderen bestrijden door het bieden van een zinvolle dagbesteding door ondermeer babyslofjes te breien en het bijwonen van breicafés. De slofjes worden onder andere aangeboden aan het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.
Stichting Oma Meijel Breit heeft geen winstoogmerk. Inkomsten zullen gebruikt worden om nieuwe materialen te kopen, breicafés te organiseren, en mogelijk nog meer kinderziekenhuizen te voorzien van babyslofjes.

1.3 Strategie

We bestrijden de eenzaamheid onder ouderen door het organiseren van en deelnemen aan de breicafés. De ouderen breien voor een gezamenlijk doel: namelijk babyslofjes voor zieke kindjes. Deze babyslofjes worden gemaakt naar het unieke patroon van Oma Meijel.
Tijdens deze breicafés worden instructies gegevens en materiaal beschikbaar gesteld om deze producten te kunnen maken. Daarnaast is er uiteraard veel ruimte voor sociale contacten onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, verzorgd door Stichting Oma Meijel Breit.
De breicafés vinden tweewekelijks plaats. In de tussentijd kunnen de deelnemers in eigen tempo, zonder enige druk, in hun eigen omgeving ook verder breien. Hiermee hebben ze een zinvolle dagbesteding in hun vrije tijd.
Er is ook ruimte voor de deelnemers om zelf breiworkshops te ondersteunen. Met hun kennis en expertise van het ambachtelijke handwerk kunnen ze de Stichting hierbij helpen.

Onder het mom ‘Een voor één’ schenken wij voor ieder verkocht product van Stichting Oma Meijel Breit één paar babyslofjes aan het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Op dit moment kunnen we niet aan de volledige vraag vanuit de ziekenhuizen voldoen, waardoor we ook met het werven van gelden budget beschikbaar willen krijgen om meer babyslofjes te kunnen laten breien en uiteindelijk te kunnen schenken. Met positief gevolg dat we meer ouderen kunnen laten deelnemen aan onze breicafés en zodat jaarlijks alle baby’s van het geboortecentrum de slofjes van de stichting kunnen ontvangen.

2. Huidige situatie

Momenteel hebben we een breicafe in de provincie Noord-Brabant en Limburg waar zo’n 20-25 ouderen aan deelnemen. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 1500 babyslofjes en aanverwante producten gebreid. We hebben 700 slofjes kunnen schenken aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
In het komende jaar willen we het aantal breicafés gaan uitbreiden. We willen nog meer ouderen een plek bieden.

2.1 Activiteiten van de organisatie

Breicafés
De breicafés hebben een groot sociaal karakter. Onder het genot een kop koffie/thee en iets lekkers komen de ouderen bij elkaar. In deze tijd worden er instructies gegeven voor het breien van de babyslofjes, wordt het materiaal voor deze producten beschikbaar gesteld. Maar bovenal vinden de ouderen elkaar in een gemeenschappelijke hobby en passie, het handwerken.
Daarnaast kunnen ouderen zelf een actieve rol gaan spelen in het begeleiden van breiworkshops, het geven van instructies en anderen helpen bij het breien van de producten.

Webshop
Een deel van de gemaakte producten worden in de webshop van Stichting Oma Meijel Breit verkocht. Bij ieder product zit een kaartje met de naam van degene die het product gemaakt heeft. Klanten kunnen hun ‘brei-oma’ persoonlijk bedanken voor hun gekocht product. De juiste personen worden op deze manier in het ‘zonnetje gezet’.
Ieder product is handgemaakt en uniek. De vraag naar dit soort producten neemt toe. Hoe meer vraag, hoe meer ouderen wij kunnen laten deelnemen aan onze breicafés.
Voor ieder verkocht product van Oma Meijel Breit schenken wij een paar slofjes aan een baby’tje in het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het werven van gelden
We gaan in 2018 het project “de vrienden van Stichting Oma Meijel Breit” opzetten. Bedrijven krijgen dan de mogelijkheid om de Stichting Oma Meijel Breit financieel te ondersteunen. Speciaal voor deze bedrijven hebben wij een logo van ‘Vrienden van Stichting Oma Meijel Breit’ ontwikkeld die zij op hun website en mail kunnen plaatsen. Hiermee kunnen zij hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Verder zal Stichting Oma Meijel Breit ook presentaties verzorgen bij Business Clubs, Ronde Tafels, Netwerkclubs of bij bedrijven om derhalve ook meer sponsorgelden te verwerven, uiteraard mogen er ook belangeloze donaties door privépersonen worden gedaan.

3. Toekomst

De droom van Stichting Oma Meijel Breit is dat er in iedere provincie breicafés zijn waarin ouderen elkaar kunnen ontmoeten, hun gezamenlijke hobby (breien) kunnen uitvoeren, een zinvolle dagbesteding. De babyslofjes die door deze ouderen worden gebreid worden geschonken aan de 10 academische kinderziekenhuizen in Nederland.
Op deze manier zorgen wij voor ‘warme voetjes’ voor zieke baby’tjes, een steuntje in de rug voor de ouders en dat allemaal gemaakt door de oudere generatie.
Zoals al vermeld in de inleiding is de eenzaamheid onder ouderen een steeds groter item in onze samenleving. Dat zal in de komende jaren alleen maar meer worden. Juist deze generatie is de generatie van het ambachtelijke handwerk. Deze generatie vindt hun rust en ontspanning in het breien van mooie producten. En juist deze generatie wil zich graag inzetten voor het nieuwe, kwetsbare leven. De cirkel van het leven is hierdoor, op een bijzonder manier, rond.

4. Organisatie

Stichting Oma Meijel Breit

KvK nummer: 70316600
BTW nummer: NL8582.56.861.B01
Rekeningnummer:  NL32RABO0167772910
Adresgegevens: Plantsoen 26, 5384 EV Heesch

4.1    Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen.

Voorzitter: Erik Derijks
Penningmeester: Miranda Hoekstra
Secretaris: Dorette Ploegmakers

Zij ontvangen allen geen bezoldiging voor hun rol in het bestuur. Onkosten worden wel vergoed.

4.2 Werknemers

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de Algemeen Directeur. De verdere organisatie bestaat uit vrijwilligers in de vorm van de breisters. Deze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Wel krijgen ze de materialen aangeleverd, worden de breicafés bekostigd door Stichting Oma Meijel Breit (koffie, thee, versnapering) en ontvangen de breisters twee keer per jaar een kleinigheidje in de vorm van een bon of cadeau.
De Algemeen Directeur zal een maandelijkse vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor Stichting Oma Meijel Breit. Dit gebeurt door middel van een freelanceovereenkomst. Enige voorwaarde is dat de liquiditeit dit toelaat. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met de stichting.

5. Financiën

In de statuten van Stichting Oma Meijel Breit is vastgelegd dat zwaarwegende besluiten en financiële investeringen altijd door een meerderheid van het bestuur besloten dient te worden.
De administratie van Stichting Oma Meijel Breit wordt gevoerd in Exact Online. De jaarrekening wordt opgemaakt door Administratiekantoor Box Accounts te Bergeijk.

De dagelijkse financiële zaken worden door de Algemeen Directeur uitgevoerd. Voor investeringen boven € 1.000,- dient er schriftelijk toestemming te zijn vanuit het bestuur. Er is geen volmacht afgegeven dat ofwel het bestuur ofwel de Algemeen Directeur zelfstandig kan handelen op financieel gebied.

Financieel jaaroverzicht 2017:

Winst & Verlies Debet Credit
5520 – Kantoorkosten € 7,50
5521 – IT middelen € 977,04
5522 – Software € 10,00
5541 – Marketing Facebook € 875,58
5542 – Marketing Promo € 1.222,57
5544 – Representatie (Lunch, Hotel, Diner) € 1.097,92
5547 – Relatiegeschenken € 629,23
5548 – Donatie / Giften € 480,00
5560 – Bankkosten € 319,95
5590 – Overige kosten € 432,00
5650 – Parkeerkosten € 41,88
7000 – Inkoop materiaal € 3.934,26
7100 – Inkoop postzegels € 1.633,08
8000 – Omzet webshop € 13.815,84
8010 – Omzet winkels € 2.100,73
9107 – Afrondings-/betaalverschillen € 0,26
Resultaat € 5.215,30

De stichting beschikt op dit moment over een vermogen van ruim € 5.000.-
Dit vermogen dient als buffer voor tegenvallende resultaten.

Prognose 2018-2019-2020

2018 2019 2020
Omzet (webshop en verkoop winkel) € 25.000 € 30.000 € 35.000
Donatie € 3.000 € 6.000 € 10.000
Kosten € 15.000 € 20.000 € 25.000
Inhuur freelance € 10.000 € 13.000 € 17.000
Resultaat € 3.000 € 3.000 € 3.000